STADGAR FÖR MÖNSTERÅS FOTOKLUBB

§ 1 Namn
Föreningens namn är Mönsterås Fotoklubb. Föreningen får i tal och skrift skrivas MFk


§ 2 Ändamål/syfte/mål
Föreningens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom fotografisk bild söka bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.
Inom ramen för detta skapas mål (Konkret, Realistiskt och tidsbestämt.)
Klubben strävar dessutom efter att:
Anordna klubbkvällar regelbundet som kan ha olika teman, som exv. Teknik
programvaror, utrustning och utbyte, erfarenhet, tips, tema på bilder att ta med. Bjuda
in till inspirerande och spännande föreläsningar och bildvisningar av såväl kända som mindre kända fotografer. Utbyte av fotografiska erfarenheter, fotoutställningar, foto vandringar. Att främja kreativ fotografering och vara samlingspunkten för alla fotointresserade, oavsett kamerautrustning.


§ 3 Förbundstillhörighet
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF).


§ 4 Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Mönsterås kommun.


§ 5 Föreningens angelägenheter
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sju st ordinarie styrelseledamöter, samt två st styrelsesuppleanter.


§ 6 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.


§ 7 Medlemskap
Den som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dess stadgar, äger rätt att bli medlem i föreningen.


§ 8 Styrelsemöten och årsmöten
• Föreningens ordförande, eller av denne utsedd person, inleder samtliga möten och tillser att ordförande och sekreterare, samt justeringsmän, tillika rösträknare, utses av mötet.
• Föreningen har, utöver årsmötet, minst 6 möten årligen, eller när styrelsen anser det erforderligt.
• Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor för mötet.
• Föreningens medlemmar träffas i regel 1 gång/er i månaden.


§ 9 Extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar påkallar detta.
Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallande. Finner revisorerna vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte skall revisorerna uppmana styrelsen att så göra. Har styrelsen inte inom 14 dagar följt revisorernas uppmaning äger revisorerna rätt att själva kalla till extra årsmöte.


§ 10 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet som skall hållas före mars månads utgång, skall följande obligatoriska ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av presidium samt 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.  Justeringsmännen fungerar som rösträknare vid behov.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fastställande av balansräkning.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut om fördelning av arvoden, ersättningar samt resefördelning för innevarande verksamhetsår.
 9. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. (Vid föreningens första årsmöte skall styrelsen väljas på ett år for att få kontinuitet, därefter väljes halva styrelsen vartannat år.)
 13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
 14. Val av revisor för en tid av ett år.
 15. Val av revisorsuppleanter för en tid av ett år.
 16. Val av ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val vid nästa årsmöte.
 17. Val av delegater, jämte ersättare, till Riksfotostämman för en tid av ett år.
 18. Övriga val som årsmötet beslutar.
 19. Motioner.
 20. Officiella skrivelser och rapporter samt styrelsens förslag för den kommande verksamheten.
 21. Mötets avslutande.

 


§ 11 Motioner
Motion skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast 31/1.
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet (bifogas kallelsen). Endast medlemmar som erlagt medlemsavgift för året har motionsrätt.


§ 12 Styrelsen

 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig sekreterare och kassör, kommittéer och utskott. Protokoll godkänns av ordföranden:
 • Styrelseledamot som ej har möjlighet att närvara vid styrelsemöte skall själv kalla suppleant.
 • Styrelsen är beslutsmässig då hälften av styrelsens ledamöter ar närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst:
 • Vid styrelsemöte äger, efter särskild kallelse av styrelsen, revisor, medlem eller annan sakkunnig närvara med yttrande- och förslagsrätt.
 • Styrelsen skall närvara vid årsmöte.


§ 13 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1/1 - 31/12. Senast den 31/1 skall föreningens räkenskaper, protokoll jämte övriga handlingar som anses erforderliga för revisionen, överlämnas till revisorerna för granskning.


§ 14 Föreningsbeslut
För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Den som erlagt gällande medlemsavgift äger rätt att delta med en (1) röst. Vid personval skall sluten omröstning ske om någon så begär.


§ 15 Medlemsavgift
Medlemsavgift uttages på det sätt styrelsen finner lämpligt. Medlemsavgift skall erläggas senast två månader efter årsmötet för upprätthållande av medlemskap och uttages på sätt styrelsen finner lämpligt.  Ungdomar upp till och med 16 år, studerande, erhåller medlemskap med nedsatt avgift enligt årsmötesbeslut.  Nya medlemmar erlägger avgiften vid inträdet. Vid inträde efter den 31/6 erlägges reducerad medlemsavgift enligt årsmötesbeslut. Medlem som ej i rätt tid erlagt medlemsavgift skall av styrelsen uteslutas, om ej särskilda skäl föreligger.


§ 16 Ändring av stadgar
For ändring av dessa stadgar erfordras beslut härom vid två på varandra följande möten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio ( 90 ) dagar mellan besluten krävs 2/3 majoritet vid det sist hållna mötet.


§ 17 Föreningens upplösning
Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall föreningens medlemmar meddelas. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid erfordras en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter överskott skall detta tillfalla sammanslutning eller organisation som verkar för fotografins utveckling inom Mönsterås kommun. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt med beslut om föreningens upplösning.

Stadgar antagna vid föreningens bildande 2023-03-21